messager
องค์การบริหารส่วนตำบล
แก่งโดม
อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

 

 

 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม info_outline ข้อมูลการติดต่อ account_box หน่วยตรวจสอบภายใน folder ประกาศ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
group ฝ่ายบริหารท้องถิ่น
นายวีระศักดิ์ ประทุมพิมพ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม
โทร : 087-4570205
ร้อยตำรวจเอกจาตุรนต์ ชมรส
รองนายก อบต.แก่งโดม คนที่ 1
โทร : 087-4467477
นายแก๋ วงษา
รองนายกอบต.แก่งโดม คนที่ 2
โทร : 085-0176490
นายอนันต์ สีหะบัณฑ์
เลขานุการนายก อบต.แก่งโดม
โทร : 064-1934539
group ฝ่ายสภาท้องถิ่น
นายแสวงงวค์ เฉลียวไว
ประธานสภา อบต.แก่งโดม
นายพรเทพ แย้มยิ้ม
รองประธานสภา อบต.แก่งโดม
นางสาววาสนา วงค์โสภา
เลขาสภา อบต.แก่งโดม
นางวันทอง มุงคุลดา
สมาชิก อบต.ม.1
นายสุเมธ โสมจันทร์
สมาชิก อบต.ม.3
นางส้มเช้า ทองมัจฉา
สมาชิก อบต.ม.4
นางรำไพ บุญพุธ
สมาชิก อบต.ม.6
นางราตรี จำศรี
สมาชิก อบต.ม.7
นายไพศาล มาลิษา
สมาชิก อบต.ม.8
นายไพรวัลย์ ส่วนบุญ
สมาชิก อบต.ม.9
นายประยูร อาภรศรี
สมาชิก อบต.ม.10
นายสมพงษ์ จันทวี
สมาชิก อบต.ม.11
นายนิยม ทองพิมพ์
สมาชิก อบต.ม.12
นายวิชาญ อินทะมาต
สมาชิก อบต.ม.13
group หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาววาสนา วงค์โสภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม
โทร : 088-1262779
นางพัทธวรรณ ชมรส
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 099-4128115
นางวารินทร์ แผ่นทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 088-5861357
นายราวี แพทย์เพียร
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 095-6189229
นายสมคิด นาสินส่ง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 099-2966648
group สำนักปลัด
นางพัทธวรรณ ชมรส
หัวหน้าสำนักปลัด
จ่าเอกสุรชัย วงษ์กลาง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายโสภณ ผิวเพชร
นักพัฒนาชุมชน
นายศักดิ์สิทธิ์ แก้วไตรรัตน์
นิติกร ชำนาญการ
จ่าเอกพายุ ลำคุน
นักทรัพยากรบุคคล
นายไชโย จำปาเทศ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สิบเอกสัญญา ใบแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวกฤติมา บุญศรี
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นายเพิ่มบุญ สายเมฆ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายประเสริฐ บุญสุวรรณ์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวศิริพร ประทุมพิมพ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายณัฐวัตร คำทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
-ว่าง-
คนงาน (พนักงานขับรถ)
นางประยูร พูลชัย
คนงาน (แม่บ้าน)
นายวินัย บุญซาว
คนงาน (พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา)
-ว่าง-
ตกแต่งสวน (ทักษะ)
นายอุทัย บุญทศ
คนงาน (ยาม)
group กองคลัง
นางวารินทร์ แผ่นทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวอาภัสรา พิมมาศ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวศิริขวัญ เกณทวี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
-ว่าง-
เจ้าพนักงานพัสดุ
นายเกริกเกียรติ ขันทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวกนกทิพ ราชเจริญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวนิตยา ทองมัจฉา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
group กองช่าง
นายราวี แพทย์เพียร
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายปุญญกานต์ ทองเรือง
นายช่างโยธา
นายหอมไกร แสนเสาร์
นายช่างโยธา
นางสาวพรนิภา ชาชุมพร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการส่วนโยธา
นายบุญสี ราชเจริญ
คนงาน
นายสมศักดิ์ ศักดิ์พงษ์
คนงาน
นายเมตตา วรรณวงศ์
คนงาน
group กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นายสมคิด นาสินส่ง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายเจริญชัย จังอินทร์
นักวิชาการศึกษา
นางมนสิชา พูลศรี
เจ้าพนักงานธุรการ (กองการศึกษา)
นางพัชรินทร์ รสจันทร์
ครู
นางปิยวรรณ สุระพันธ์
ครู
นางขนบพร สายเมฆ
ครู
นางน้ำอ้อย คำเชิด
ครู
นางพิสมัย สาระปัญญา
ครู
นางจุไรรัชย์ แก้ววิเศษพรมมี
ครู
นางจารุวรรณ สีเสม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวศุภนิตย์ แก้วยอดคง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

× องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม