info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
แก่งโดม
อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบล แก่งโดม อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี โทร.045-959770

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 129
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และการลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19 [2 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : Perman
กิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำชาติ [6 พฤษภาคม 2563]
ผู้โพส : Perman
การขยายผล โครงการ อปท.ต้นแบบ “การจัดการน้ำตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” (ธนาคารน้ำใต้ดิน)
ผู้โพส : Perman
โครงการ อปท.ต้นแบบ “การจัดการน้ำตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” (ธนาคารน้ำใต้ดิน)
ผู้โพส : Perman
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 12 สค.2563
ผู้โพส : Perman
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำปลูกหญ้าแฝก
ผู้โพส : Perman
รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านคำหมากอ่อน หมู่ที่ 5 ตำบลแก่งโดม
ผู้โพส : Perman
รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก พ่นหมอกควัน หมู่ที่ 8 บ้านสะพานโดม ตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้โพส : Perman
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2563
ผู้โพส : Perman
โครงการเสริมสร้างแรงบันดาลใจสำหรับเด็กปฐมวัย(บัณฑิตน้อย)
ผู้โพส : Perman
1 - 10 (ทั้งหมด 18 รายการ) 1 2
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม