องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม info_outline ข้อมูลการติดต่อ account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบล
แก่งโดม
อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำแผนพัฒนาตำบลแก่งโดม เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565
รายละเอียด : เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม ชั้น 2 นายวีระศักดิ์ ประทุมพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม ในฐานะประธานกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ได้เชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้แทนจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนภาคราชการหรือวิสาหกิจ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มาเพื่อประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาตำบลแก่งโดม เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 สำหรับจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนในเขตตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี อันเป็นการแสดงออกถึงกิจกรรมที่ผู้บริหารสูงสุดในหน่วยงานให้ความสำคัญกับบุคคลภายนอกให้มีบทบาทหรือมีส่วนร่วมในการตรวจสอบโครงการ และยังเป็นการส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน สามารถตรวจสอบโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม ในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างโปร่งใส
ผู้โพส : Perman


× องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม