messager
องค์การบริหารส่วนตำบล
แก่งโดม
อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

 

 

 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม info_outline ข้อมูลการติดต่อ account_box หน่วยตรวจสอบภายใน folder ประกาศ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก เส้นไปบ้านโนนทราย หมู่ที่ 1 บ้านโคกสมบูรณ์นอก ตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่งโดม นักเรียน 21 คน อัตราคนละ 36 บาท จำนวน 18 วันทำการ (ประจำเดือนเมษายน 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างก่อสร้างถนน คสล. เส้นซอยใจดี (เชื่อมต่อจากจุดเดิม) หมู่ที่ 12 บ้านคำกลาง ตำบลแก่งโดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed จ้างปรับปรุงศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 3 บ้านนาคำ ตำบลแก่งโดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนดิน เส้นบ้านนางคำฝาน ชนิวงศ์ ห้วยแสนพราน หมู่ที่ 13 บ้านโนนเตาเหล็ก ตำบลแก่งโดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก เส้นหน้าสภ.สว่างวีระวงศ์ ? ที่นานายสมาน บุคคะจำปา หมู่ที่ 10 บ้านหนองนกเขียน ตำบลแก่งโดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก เส้นหน้าสภ.สว่างวีระวงศ์ ? ที่นานายสมาน บุคคะจำปา หมู่ที่ 10 บ้านหนองนกเขียน ตำบลแก่งโดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed ซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดจมน้ำ (ซับเมอร์ส) ขนาด 1.5 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed ซื้อครูภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 84-0979 อุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 97
rss_feed ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed จ้างเหมาทำตรายาง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย กองคลัง จำนวน 14 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed จ้างเหมาทำตรายาง กองคลัง จำนวน 2 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 58
rss_feed จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมเวที จำนวน 1 งาน โครงการงานวันเด็กแห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed ซื้อขนมและวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed จ้างเหมายานพานหะ ตามโครงการการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เด็ก เยาวชน และประชาชนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed ซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 61
rss_feed จ้างเหมาจัดทำโล่รางวัลการประกวดนางนพมาศ จำนวน 4 โล่ ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ/รองชนะเลิศ/รองชนะเลิศอันดับ 2/ขวัญใจมหาชน โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 70
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้า กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed จ้างจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศชั้น 1 ชนิดที่นั่ง 2 ชั้น 8 ล้อ ขนาดที่นั่งนั่งได้ไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed ซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ (ประกอบด้วย กระเป๋าผ้ามีสายสะพายด้านข้าง,สมุดปกอ่อน,ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงินและดินสอดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ชนิดกล่อง รสจืด ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร จำนวน 5,986 กล่อง ราคากล่องละ 8.13 บาท เดือนสิงหาคม -กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนดินเส้นคลองส่งน้ำชลประทาน-ลำโดมใหญ่ หมู่ที่ ๙ บ้านห้วยขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 49
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโคกสมบูรณ์นอก หมู่ที่ ๑ เชื่อมบ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ ๕ ตำบลบุ่งมะแลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 49
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed จ้างก่อสร้างบอร์ดประชาสัมพันธ์ อบต.แก่งโดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 65
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงเหล็กติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ อบต.แก่งโดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 63
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมถนนในเขตตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 60
rss_feed ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 58
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งานตรวจสอบภายใน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 62
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมถนนในเขตตำบลแก่งโดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed จ้างเหมาติดตั้งผ้าม่าน พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสมบูรณ์นอก จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 114
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน งานตรวจสอบภายใน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed ซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ หน้าโฟเมก้า ขาโต๊ะพับได้ หน้าโต๊ะขนาด ยาว 120 ซม. กว้าง 60 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 62
rss_feed ซื้อพาร์ทิชั่นกั้นห้อง พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed ซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า 25 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 57
1 - 50 (ทั้งหมด 596 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

× องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม