ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง