ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาติดตั้งกระจกโค้งจราจรบริเวณจุดเสี่ยงภายในเขตพื้นที่ตำบลแก่งโดม จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง