ชื่อเรื่อง : ซื้อโต๊ะกลมเอนกประสงค์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 118 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 72 เซนติเมตร (รายละเอียดนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ราคาตามท้องตลาด) จำนวน 13 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง