ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมสำนักงาน อบต. แก่งโดม (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง