ชื่อเรื่อง : ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง(หินคลุกและลูกรัง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง