ชื่อเรื่อง : ซื้อโครงการจัดหาถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ถูกกักตัว กรณีป้องกันการแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง