ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดจมน้ำ(ซับเมอร์ส) ขนาด 1.5 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ ภายในหมู่บ้านนาคำ หมู่ที่ 3 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง