ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง