ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.แก่งโดม เดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง