ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง