ชื่อเรื่อง : ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.แก่งโดม จำนวน 3 ศูนย์ฯ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง