ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุตามโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสมบูรณ์นอก จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง