messager
องค์การบริหารส่วนตำบล
แก่งโดม
อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

 

 

 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม info_outline ข้อมูลการติดต่อ account_box หน่วยตรวจสอบภายใน folder ประกาศ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม เรื่อง ผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : Treas | เปิดอ่าน : 9
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : Treas | เปิดอ่าน : 11
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม เรื่อง ผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2564
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : Treas | เปิดอ่าน : 10
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม เรื่ิอง ผลการตวรจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2563
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2563 | โดย : Treas | เปิดอ่าน : 9
1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม