info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
แก่งโดม
อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบล แก่งโดม อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี โทร.045-959770

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 171
group ฝ่ายสภาท้องถิ่น
นายจรัญ สายโสภา
ประธานสภา อบต.แก่งโดม
นายจรัญ สายโสภา
ประธานสภา อบต.แก่งโดม
นายรัณทม กัณฑ์โย
รองประธานสภา อบต.แก่งโดม
นายรัณทม กัณฑ์โย
รองประธานสภา อบต.แก่งโดม
จ่าสิบเอกวรพงศ์ มุกดาหาร
เลขาสภา อบต.แก่งโดม
จ่าสิบเอกวรพงศ์ มุกดาหาร
เลขาสภา อบต.แก่งโดม
นางวันทอง มุงคุลดา
สมาชิก อบต.ม.1
นางวันทอง มุงคุลดา
สมาชิก อบต.ม.1
นายประมูล รูปใส
สมาชิก อบต.ม.2
นายประมูล รูปใส
สมาชิก อบต.ม.2
นายแสววงค์ เฉลียวไว
สมาชิก อบต.ม.2
นายแสววงค์ เฉลียวไว
สมาชิก อบต.ม.2
นายโชติ คำนนท์
สมาชิก อบต.ม.4
นายโชติ คำนนท์
สมาชิก อบต.ม.4
นายพรเทพ แย้มยิ้ม
สมาชิก อบต.ม.5
นายพรเทพ แย้มยิ้ม
สมาชิก อบต.ม.5
นางอมรรัตน์ แก่นกายศ
สมาชิก อบต.ม.5
นางอมรรัตน์ แก่นกายศ
สมาชิก อบต.ม.5
นางรำไพ บุญพุธ
สมาชิก อบต.ม.6
นางรำไพ บุญพุธ
สมาชิก อบต.ม.6
นายวิมล จำศรี
สมาชิก อบต.ม.6
นายวิมล จำศรี
สมาชิก อบต.ม.6
นาราตรี จำศรี
สมาชิก อบต.ม.7
นาราตรี จำศรี
สมาชิก อบต.ม.7
นายบัวริน ชมรส
สมาชิก อบต.ม.8
นายบัวริน ชมรส
สมาชิก อบต.ม.8
นายอนันต์ สีหะบัณฑ์
สมาชิก อบต.ม.9
นายอนันต์ สีหะบัณฑ์
สมาชิก อบต.ม.9
นายไพรวัลย์ ส่วนบุญ
สมาชิก อบต.ม.9
นายไพรวัลย์ ส่วนบุญ
สมาชิก อบต.ม.9
นายประยูร อาภรศรี
สมาชิก อบต.ม.10
นายประยูร อาภรศรี
สมาชิก อบต.ม.10
นายสุริยันต์ ศิริประจง
สมาชิก อบต.ม.10
นายสุริยันต์ ศิริประจง
สมาชิก อบต.ม.10
นายประเสริฐ บุญหอม
สมาชิก อบต.ม.11
นายประเสริฐ บุญหอม
สมาชิก อบต.ม.11
นายสุณา สูงโสภา
สมาชิก อบต.ม.11
นายสุณา สูงโสภา
สมาชิก อบต.ม.11
นายไพรวัลย์ ขันคำ
สมาชิก อบต.ม.12
นายไพรวัลย์ ขันคำ
สมาชิก อบต.ม.12
นายจันหอม แย้มยิ้ม
สมาชิก อบต.ม.12
นายจันหอม แย้มยิ้ม
สมาชิก อบต.ม.12
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายวีระศักดิ์ ประทุมพิมพ์)
นายก อบต.แก่งโดม
(นายวีระศักดิ์ ประทุมพิมพ์)
นายก อบต.แก่งโดม