องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม info_outline ข้อมูลการติดต่อ account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบล
แก่งโดม
อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
group สำนักปลัด
นางพัทธวรรณ ชมรส
หัวหน้าสำนักปลัด
นายนิพนธ์ ไชยแสง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายโสภณ ผิวเพชร
นักพัฒนาชุมชน
นายศักดิ์สิทธิ์ แก้วไตรรัตน์
นิติกร ชำนาญการ
จ่าเอกพายุ ลำคุน
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวศรัญญา กองคำ
เจ้าพนักงานธุรการ
นายไชโย จำปาเทศ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวกฤติมา บุญศรี
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นายเพิ่มบุญ สายเมฆ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายประเสริฐ บุญสุวรรณ์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นายเอื้อน ล้อมวงษ์
คนสวน (นักการภารโรง)
นางสาวศิริพร ประทุมพิมพ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายเดี่ยว คงประเสริฐ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางประยูร พูลชัย
คนงานทั่วไป (แม่บ้าน)
นายณัฐวัตร คำทอง
คนงานทั่วไป (พนักงานขับรถยนต์)
นายวินัย บุญซาว
คนงานทั่วไป (พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา)
นายอุทัย บุญทศ
คนงานทั่วไป (ยาม)


× องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม