info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
แก่งโดม
อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบล แก่งโดม อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี โทร.045-959770

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 105
group สำนักปลัด
นางพัทธวรรณ ชมรส
หัวหน้าสำนักปลัด
นางพัทธวรรณ ชมรส
หัวหน้าสำนักปลัด
นายโสภณ ผิวเพชร
นักพัฒนาชุมชน
นายโสภณ ผิวเพชร
นักพัฒนาชุมชน
จ่าเอกสุระชัย วงษ์กลาง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จ่าเอกสุระชัย วงษ์กลาง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายภาณุพงศ์ ทองสา
นักทรัพยากรบุคคล
นายภาณุพงศ์ ทองสา
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวศรัญญา กองคำ
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวศรัญญา กองคำ
เจ้าพนักงานธุรการ
นายไชโย จำปาเทศ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายไชโย จำปาเทศ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายเพิ่มบุญ สายเมฆ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายเพิ่มบุญ สายเมฆ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายประเสริฐ บุญสุวรรณ์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นายประเสริฐ บุญสุวรรณ์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นายเอื้อน ล้อมวงษ์
คนสวน (นักการภารโรง)
นายเอื้อน ล้อมวงษ์
คนสวน (นักการภารโรง)
นางสาวศิริพร ประทุมพิมพ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวศิริพร ประทุมพิมพ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายเดี่ยว คงประเสริฐ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายเดี่ยว คงประเสริฐ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางประยูร พูลชัย
คนงานทั่วไป (แม่บ้าน)
นางประยูร พูลชัย
คนงานทั่วไป (แม่บ้าน)
นายณัฐวัตร คำทอง
คนงานทั่วไป (พนักงานขับรถยนต์)
นายณัฐวัตร คำทอง
คนงานทั่วไป (พนักงานขับรถยนต์)
นายวินัย บุญซาว
คนงานทั่วไป (พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา)
นายวินัย บุญซาว
คนงานทั่วไป (พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา)
นายอุทัย บุญทศ
คนงานทั่วไป (ยาม)
นายอุทัย บุญทศ
คนงานทั่วไป (ยาม)
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม