องค์การบริหารส่วนตำบล
แก่งโดม
อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

 

 

 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม info_outline ข้อมูลการติดต่อ account_box หน่วยตรวจสอบภายใน folder ประกาศ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
group กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นายสมคิด นาสินส่ง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายเจริญชัย จังอินทร์
นักวิชาการศึกษา
นางมนสิชา พูลศรี
เจ้าพนักงานธุรการ (กองการศึกษา)
นางพัชรินทร์ รสจันทร์
ครู
นางปิยวรรณ สุระพันธ์
ครู
นางขนบพร สายเมฆ
ครู
นางน้ำอ้อย คำเชิด
ครู
นางพิสมัย สาระปัญญา
ครู
นางจุไรรัชย์ แก้ววิเศษพรมมี
ครู
นางจารุวรรณ สีเสม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวศุภนิตย์ แก้วยอดคง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


× องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม