info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
แก่งโดม
อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบล แก่งโดม อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี โทร.045-959770

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 127
group กองช่าง
นายราวี แพทย์เพียร
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายราวี แพทย์เพียร
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายปุญญกานต์ ทองเรือง
นายช่างโยธา
นายปุญญกานต์ ทองเรือง
นายช่างโยธา
นายหอมไกร แสนเสาร์
นายช่างโยธา
นายหอมไกร แสนเสาร์
นายช่างโยธา
นางสาวพรนิภา ชาชุมพร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการส่วนโยธา
นางสาวพรนิภา ชาชุมพร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการส่วนโยธา
นายบุญสี ราชเจริญ
คนงานทั่วไป
นายบุญสี ราชเจริญ
คนงานทั่วไป
นายสมศักดิ์ ศักดิ์พงษ์
คนงานทั่วไป
นายสมศักดิ์ ศักดิ์พงษ์
คนงานทั่วไป
นายเมตตา วรรณวงศ์
คนงานทั่วไป
นายเมตตา วรรณวงศ์
คนงานทั่วไป
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม