messager
องค์การบริหารส่วนตำบล
แก่งโดม
อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

 

 

 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม info_outline ข้อมูลการติดต่อ account_box หน่วยตรวจสอบภายใน folder ประกาศ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
info_outline ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ตำบลแก่งโดม มีเนื้อที่ 51 ตารางกิโลเมตร มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล ประมาณ 109 - 138 เมตร ลักษณะสภาพพื้นที่เป็นที่ดอน เหมาะแก่การตั้งชุมชนและเกษตรกรรม ภายในพื้นที่ตำบลมีลำห้วยกระจายอยู่ทั่วไป เช่น ลำห้วยข่า , ห้วยกลาง , ห้วยคำช้าง , ห้วยโพธิ์ เป็นต้น ประกอบกับ มีแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น หนองคำผักแว่น , หนองผึ้ง เป็นต้น นอกจากนี้ ตำบลแก่งโดมยังมีพื้นที่ติดลำน้ำโดม ซึ่งเป็นลำน้ำสายสำคัญในการทำอาชีพประมง ตำบลแก่งโดมมีสภาพเป็นดินทราย ดินดานสีน้ำตาลแกมแดง นอกจากนี้ สภาพพื้นที่ยังมีการระบายน้ำค่อนข้างดี เหมาะสำหรับการตั้งชุมชน และการสร้างอาคารที่ใช้ฐานรากหรือบ้านเรือนขนาดเล็ก จากลักษณะที่เป็นดินทรายทำให้มีความสามารถในการดูดซับอาหารต่ำ เมื่อทำการเกษตรจึงมีความเสี่ยงได้ผลผลิตต่ำกว่าเท่าที่ควร ปริมาณแร่ธาตุในดิน ตำบลแก่งโดมมีปริมาณธาตุฟอสฟอรัส ซึ่งเหมาะแก่การปลูกพืชดอกจำนวนมาก แต่มีปริมาณธาตุโพแทสเซียม และไนโตรเจนน้อย ปริมาณน้ำฝน ตำบลแก่งโดมมีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปีประมาณ 1,520 ม.ม. จำนวนประชากร ปี พ.ศ. 2562 จำนวนทั้งสิ้น 5,536 คน จำแนกเป็นชาย 2,858 คน หญิง 2,728 คน
ภาพ× องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม