info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
แก่งโดม
อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบล แก่งโดม อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี โทร.045-959770

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 92
info_outline ข้อมูลด้านการคมนาคม
การคมนาคม
การคมนาคม การคมนาคมระหว่างตำบลแก่งโดมกับบริเวณใกล้เคียงสามารถใช้เส้นทางรถยนต์เป็น ทางหลัก โดยเฉพาะทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 217 ซึ่งเป็นถนนลาดยาง ขนาด 4 เลน ทางหลวงแผ่นดินสายนี้เป็นเส้นทางที่ใช้เชื่อมระหว่างอำเภอสว่างวีระวงศ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร และอำเภอวารินชำราบ การคมนาคมภายในตำบล ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 217 เป็นถนนสายหลักและมีทางหลวงชนบท ซึ่งเป็นเส้นทางที่ใช้สัญจรเข้าไปในหมู่บ้าน จำนวน 2 สาย เป็นถนนสายรอง การคมนาคมภายในหมู่บ้าน ใช้ถนนที่ได้รับการก่อสร้างโดยองค์การบริหารส่วนตำบล แก่งโดม ซึ่งมีหลายประเภท ได้แก่ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนดิน ถนนลูกรัง เป็นต้น
ภาพ

แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม